Ochrana osobních údajů

Nové trhy, z.s. – Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů registrovaných příznivců spolku Nové trhy, z.s. (dále jen „spolek“), IČ 05341418, Americká 8, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, kteří jsou fyzickou osobou (dále jen „příznivec“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Příznivec souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Příznivec souhlasí se zpracováním osobních údajů spolkem, a to pro účely zasílání informací příznivci a losování příznivců při pořádání soutěží.
  4. Zpracováním osobních údajů příznivce může spolek pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Spolek nebude osobní údaje příznivců bez předchozího souhlasu příznivců předávat třetím osobám.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. Příznivec potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. V případě, že by se příznivec domníval, že spolek nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příznivce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat spolek nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby spolek nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8. Požádá-li příznivec o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu spolek povinen tuto informaci předat. Spolek má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Příznivec svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti spolku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, příznivec má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Spolek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Spolek Nové trhy, z.s. je evidován v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068196 s datem registrace 15.9.2016.