ZubatýČesnek.cz

Speciální technika šití, ruční kolorování a škála dobré nálady – to je ZUBATÝ ČESNEK.

móda

Vítejte v kouzelném světě Orlických hor, kde se rodí naše unikátní kousky plné lásky a pečlivosti. Každý z nich je vytvořen s precizností, kterou najdete u našich zručných krejčových, jež do své práce vkládají nejen dovednost, ale také kus svého srdce. Tímto způsobem nám navíc připadá ohromně důležité navázat na tradici řemesla šití, která má hluboké kořeny v naší krásné České republice.

Zasazujeme se o uchování rodinné malovýroby, což dodává našim výrobkům ten nezaměnitelný a jedinečný nádech. Je to právě tato tradice, která propůjčuje tu neodolatelnou hodnotu.

Jsme si vědomi významu udržitelné módy v dnešní době. Proto dbáme na to, aby naše výrobky nebyly jen krásné a kvalitní, ale také šetrné k životnímu prostředí. Používáme materiály, které respektují přírodu, a snažíme se minimalizovat negativní dopad na ekosystém. Zajistit udržitelnost v každém kroku výrobního procesu je pro nás cílem, který nás vede k lepší budoucnosti.

https://zubatycesnek.cz/

 

 Welcome to the enchanting world of the Orlické Mountains, where our unique pieces full of love and care come to life. Each of them is crafted with the precision you would find in the hands of our skilled tailors, who put not only their expertise but also a piece of their heart into their work. In this way, it feels incredibly important for us to carry on the tradition of the sewing craft, which has deep roots in our beautiful Czech Republic.

We strive to preserve the tradition of family craftsmanship, which gives our products remarkable and unique touch. It's precisely this tradition that lends that irresistible value.

 We are aware of the importance of sustainable fashion in today's world. Therefore, we ensure that our products are not only beautiful and high-quality but also environmentally friendly. We use materials that respect nature and aim to minimize the negative impact on the ecosystem. Ensuring sustainability at every step of the production process is a goal that guides us towards a better future.

https://zubatycesnek.cz/

 

Willkommen in der zauberhaften Welt des Adlergebirges, wo unsere einzigartigen Stücke voller Liebe und Sorgfalt entstehen. Jedes von ihnen wird mit der Präzision gefertigt, die Sie bei unseren geschickten Schneiderinnen finden, die nicht nur ihre Expertise, sondern auch ein Stück ihres Herzens in ihre Arbeit stecken. Auf diese Weise erscheint es uns ungemein wichtig, an die Tradition des Schneiderhandwerks anzuknüpfen, die tiefe Wurzeln in unserer wunderschönen Tschechischen Republik hat.

Wir setzen uns für die Bewahrung des Familienhandwerks ein, was unseren Produkten diese unverwechselbare und einzigartige Note verleiht. Es ist gerade diese Tradition, die diesem unwiderstehlichen Wert verleiht.

 Wir sind uns der Bedeutung nachhaltiger Mode in der heutigen Zeit bewusst. Deshalb achten wir darauf, dass unsere Produkte nicht nur schön und qualitativ hochwertig sind, sondern auch umweltfreundlich. Wir verwenden Materialien, die die Natur respektieren, und bemühen uns, die negative Auswirkung auf das Ökosystem zu minimieren. Die Sicherstellung der Nachhaltigkeit in jedem Schritt des Herstellungsprozesses ist ein Ziel, das uns zu einer besseren Zukunft führt.

https://zubatycesnek.cz/

 

 

Kontakt

Kdy se s prodejcem můžete setkat